Cafeteriets vedtægter

§1
Foreningens officielle navn er Kvaglund Idrætsforening Støtteforening. Dens Hjemsted er Esbjerg. I daglig tale kaldes foreningen Kvaglundhallens Cafeteria.
§2
Foreningens formål er:
1.   at drive Kvaglundhallens Cafeteria
2.   at frembringe et overskud, der kan anvendes til ungdomsarbejde i Kvaglund Idrætsforeninger, samt køb af udstyr til hallen. evt. overskud fordeles af bestyrelsen efter ansøgning.
§3
Som medlem betragtes enhver, der deltager i Cafeteriets pasningsordning.
§4
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af maj måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, eller ved bekendtgørelse i Kvaglund Idrætsforeningernes medlemsblad.
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde og kun af personer, der har deltaget i pasningsordningen i det forløbne regnskabsår.
§5
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
 
1)    Valg af dirigent
2)    Bestyrelsens beretning
3)    Kassererens beretning
4)    Behandling af indkomne forslag
5)    Valg af bestyrelse
 
a) På ulige årstal vælges bestyrelsesmedlem 1 og 2
b) På ulige årstal vælges bestyrelsesmedlem 3,4 og 5
c)Bestyrelsen konstituere herefter sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde.
 
6)    Valg af 2 suppleanter
7)    Valg en 1 revisor
8)    Valg af revisor suppleant
9)    Evt.
§6
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når ¼ stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver skriftligt begæring herom til bestyrelsen.
 
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen, med oplysning om det emne der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde gælder §4.
§7
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen.
 
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemningen foregå skriftligt, såfremt blot et medlem ønsker dette.
 
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.
Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag,  kan denne sag ikke på ny indbringes på samme generalforsamling.
§8
Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold til foretagne handlinger forpligter foreningen.
§9
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde, dog senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling, med en formand, en kasserer, en næstformand, en sekretær samt et menigt bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er tilstede.
I tilfælde at stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.
§10
Foreningens regnskabsår ¼ - 31/3.
Regnskabet forelægges, forsynet med revisorens påtegning, den ordinære generalforsamling til godkendelse.
§11
Foreningens formue skal stedse holdes i likvid form, dvs. i kontanter, ved indestående i bank eller ved anbringelse i obligationer med en restløbetid på max. 10 år. Formuen kan også anbringes i varelager samt udstyr til cafeteriet. Over foreningens formue disponeres der af kassereren og formanden i forening efter bestyrelsens bestemmelser.
§12
Vedtægtsændringer af enhver art kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling ved simpel flertal.
§13
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 50% af foreningens stemme berettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 75% af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
 
I tilfælde af opløsning af foreningen overgår foreningens formue til foreningen Kvaglundhallen.
 
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 16. marts 1999.
 
Erik Gram            Paul Erik Nielsen
Dirigent            Formand